Jak je to s tím soukromým vlastnictvím?

V předešlém příspěvku jsme Vás informovali o vyhroceném střetu na základě ochrany tzv. soukromého vlastnictví vlastníků dotčených pozemků.

Pro vysvětlení uvádíme, že Listina základních práv a svobod, na které je vystavěn právní řád ČR a která je součástí ústavního pořádku ČR, uvádí, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu (Čl. 11 odst. 1 Listiny). O tzv. soukromém, ale ani o jakémkoliv jiném vlastnictví s přívlastkem, se zde nic nedočtete. Stejně tak, jako v jiných zákonech. Různé přívlastky k pojmu vlastnictví (socialistické, družstevní, osobní, soukromé) byly jádrem přístupu k vlastnickému právu v minulém režimu, který si jimi vypomáhal v prosazování svých zájmů. Zde se jasně ukazovalo, že jakékoliv přívlastky k pojmu vlastnictví jsou cestou do pekel, že vytvářejí nespravedlnosti a křivdy. Některé vlastnictví bylo chráněno více, některé méně.

Vlastnické právo je však v demokratickém právním státě jen jedno.

K čemu tedy má sloužit argument vlastníků pozemků a některých politiků Prahy 3 o jiném přístupu k ochraně zeleně, pokud se jedná o pozemky v tzv. soukromém vlastnictví?

Je paradoxní, že „nálepkování“ vlastnického práva používají politici pravice, kteří se tak vlastně dostávají na stejné pozice překonané minulosti, byť s opačným znaménkem.

Zklidnění atmosféry by dle našeho názoru prospělo uvědomit si tyto základní souvislosti, z nichž mimo jiné plyne, že my, kteří se snažíme o zachování zeleně v našem okolí, jsme úplně stejnými („soukromými“) vlastníky, jako jsou vlastníci dotčených pozemků.

Uvědomujeme si ale, že vlastnictví i zavazuje. Že nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem (Čl. 11 odst. 3 Listiny).

Zbytečné vyhrocení problému

V úterý 10. ledna jsme opět dostali možnost prezentovat před Výborem pro územní rozvoj Prahy 3 náš nesouhlas s likvidací dětského hřiště Na Balkáně a zeleně severně pod ulicí Kunešova, jak jsou navrhovány Metropolitním plánem Prahy (viz prezentace: http://spolekzelen.cz/wp-content/uploads/2016/08/Prezentace-na-VpÚR-Praha-3-ze-dne-10_1_2017.pdf

Bohužel celý problém byl ostře vyhrocen přítomnými vlastníky některých dotčených pozemků, kteří prosazují zastavitelnost části území s poukazem na své soukromé vlastnictví.

Otevřeně bylo řečeno, že pokud jim nebude vyhověno, pozemky oplotí a pro veřejnost znepřístupní.

Otázka životního prostředí, ochrany zeleně a celkové kvality života části obyvatel Prahy 3 tak má být upozaděna proti ochraně zájmu vlastníka pozemku, který jej chce zhodnotit umožněním zástavby. To je jistě obecně častý problém, zde však jde o výstavbu několika desítek bytů ve funkčním lesoparku tvořícím odpradávna celoměstský systém zeleně!

Bohužel Výbor pro územní rozvoj Prahy 3 nebyl schopen zaujmout jednoznačné stanovisko a náš návrh usnesení nebyl přijat. Kdo a jak hlasoval se můžete dočíst zde: http://www.praha3.cz/getFile/id:219734/lastUpdateDate:2017-01-23+10:35:48/image.jpg  (na straně 5/21)

ČSSD následně projednala celou záležitost na svém jednání dne 12.1.2017, ze kterého vydala tiskovou zprávu: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/socialni-demokrate-odmitaji-politizaci-farmarskych-trhu-i-dalsi-zastavbu-zelene-v-praze-3/

Karty jsou tedy rozdány a nám nezbývá než pokračovat v našem úsilí o změnu návrhu Metropolitního plánu v zájmu ochrany zeleně, životního prostředí a kvality života v našem okolí.

Sledujte proto naše stránky, staňte se členy našeho spolku, přijďte nám pomoci.

Pražačka má také problém

Obdobně jako severní svah pod ulicí Kunešova a dětské hřiště u Ulity, je návrhem Metropolitního plánu Prahy určen k potenciální obytné zástavbě i sportovní areál Pražačka!
I zde tak hrozí přeměna rozsáhlých ploch, určených dnes platným územním plánem ke sportu a rekreaci, ve prospěch ploch pro potenciální developerskou výstavbu.
Další vývoj budeme sledovat.
Vycházíme z toho, že sportovně rekreační využití areálu Pražačka s výrazným podílem zelených ploch je vhodnou součástí celoměstského systému zeleně, na který mají podle našeho názoru navazovat nezastavitelné plochy veřejné zeleně lokality Na Krejcárku, tak jak s nimi počítá stávající platný územní plán.

Projednání našeho podnětu na Radnici M.č. Praha 3

Dne 6.12.2016 se naším podnětem na zachování zeleně v lokalitě Kunešova a Na Balkáně opakovaně zabýval Výbor pro územní rozvoj Prahy 3; složení a kompetence výboru viz: Výbor pro ÚR Praha 3
Dostali jsme možnost přednést naše argumenty proti záměrům nového Metropolitního plánu hl.m. Prahy, který umožňuje likvidaci lesoparku severně od ulice Kunešova a rovněž dětského hřiště Ulita, ve prospěch výstavby pětipodlažních budov.
S naší přednesenou prezentací se můžete seznámit zde: Prezentace na VpÚR Praha 3
V následné diskusi jednotliví zastupitelé – členové Výboru pro územní rozvoj Prahy 3 – prezentovali svoje postoje.
Zástupce ODS A. Bellu a SSO M. Mikuláš argumentovali soukromým vlastnictvím pozemku a nebyli proti jeho zastavění developerskou zástavbou.
Přítomní zástupci ČSSD Z. Zábojník, O. Rut za Ž(n)S a P. Ambrož za KSČM naopak vystoupili jednoznačně proti jakékoliv zástavbě.
Jednání se účastnila i paní starostka V. Hujová, která si zachovala spíše zdrženlivý postoj, bylo však patrné, že i ona bude prosazovat zastavitelnost dotčeného území, byť v jiné struktuře a rozsahu, než jak navrhuje Metropolitní plán.
Projednání našeho podnětu tak zatím nevedlo k jasnému stanovisku Výboru pro územní rozvoj Prahy 3, neboť navržené usnesení, kterým měl být vyjádřen jednoznačný postoj proti zastavitelnosti funkční zeleně, přijato nebylo.
Pro jeho přijetí hlasovali pouze zástupci ČSSD, Ž(n)S a KSČM, což nestačilo.
V předvánočním čase tedy bohužel nepřinášíme dobré zprávy.
Naše úsilí musí pokračovat v neztenčené míře a nadále uvítáme další zájemce o pomoc a členství v našem Spolku.

Přejeme všem členům a sympatizantům krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

Výbor Spolku

Vyrozumění o přijetí do spolku

Vážení uchazeči o členství ve Spolku, pokud jste podali přihlášku a delší dobu jste nedostali emailovou zprávu o Vašem přijetí, zkontrolujte si prosím, zda nespadla do spamu. Několik takových případů jsme zaznamenali. Máte-li možnost nastavit si naší adresu spolekzelen@seznam.cz do bezpečných adres, prosíme učiňte tak. Děkujeme.

Další důležité jednání na radnici

Veřejné projednání podnětu našeho Spolku, týkající se změny funkční zeleně na stavební pozemky pod ulicí Kunešova a Na Balkáně, proběhne v úterý 6.12.2016 v 16:30 hod., v čekárně svatební síně radnice na Havlíčkově náměstí. Doporučujeme účast, projednání našeho podnětu bude v první části jednání a je veřejnosti přístupné.

Proběhlo jednání u paní starostky

Ve středu 9.11. nás přijala paní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová, za účasti pana místostarosty RNDr. Jana Materny, Ph.D.
Potvrzuje se, že současné vedení Městské části Praha 3 je s námi zajedno v názoru, že zástavba navrhovaná Metropolitním plánem severně pod ulicí Kunešova, v prostoru dětského hřiště Na Balkáně a v areálu Pražačka, by se neměla v žádném případě připustit. Jedinou přípustnou zástavbou v těchto lokalitách by mohla být sportovně rekreační zařízení. Věc je však nyní komplikována tím, že není jasná situace dalšího vývoje kolem zpracovatele Metropolitního plánu (viz příspěvek Turbulence na IPRu).

Jednání u paní starostky

V pondělí 7. listopadu nás na naší žádost přijme paní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová.
Chceme najít prostor pro účinnou spolupráci na dosažení změny v návrhu Metropolitního plánu tak, aby se zabránilo likvidaci zeleně Na Krejcárku a dětského hřiště Na Balkáně.
Budeme se snažit navázat na podporu paní starostky, kterou nám již dříve vyslovila. Chceme využít její erudice a kompetence v zájmu společné věci. Paní starostka má totiž ve své gesci i územní rozvoj Prahy 3.
O výsledku jednání budeme na těchto stránkách informovat.