Proběhla členská schůze 2020

Dne 9. března 2020, těsně před vyhlášením nouzového stavu v ČR, proběhla členská schůze Spolku. Všechny navržené body programu byly projednány a schváleny. Byly změněny stanovy, kde z praktických důvodů bylo prodlouženo funkční období členů výboru Spolku ze dvou na čtyři roky. Byl zvolen nový výbor. Výbor informoval přítomné o aktivitách Spolku za uplynulé období a o jejich výsledcích. Rovněž byla schválena zpráva o hospodaření Spolku a účetní závěrka. Přítomnými členy Spolku bylo poděkováno předchozímu výboru za provedenou činnost. Z diskuse vyplynulo, že aktivní činnost Spolku bude v nadcházejícím období mimořádně důležitá, a to z důvodu blížících se lhůt pro závazné projednávání a schvalování návrhu Metropolitního plánu Prahy. Je nutno se i nadále věnovat ochraně zeleně proti nesystémové zástavbě. Těm, kdo se dostavili děkujeme za účast a za jejich příspěvky, na ty ostatní se těšíme příště.

V této mimořádné době přejeme všem pevné zdraví.

Výbor spolku