Pražačka má také problém

Obdobně jako severní svah pod ulicí Kunešova a dětské hřiště u Ulity, je návrhem Metropolitního plánu Prahy určen k potenciální obytné zástavbě i sportovní areál Pražačka!
I zde tak hrozí přeměna rozsáhlých ploch, určených dnes platným územním plánem ke sportu a rekreaci, ve prospěch ploch pro potenciální developerskou výstavbu.
Další vývoj budeme sledovat.
Vycházíme z toho, že sportovně rekreační využití areálu Pražačka s výrazným podílem zelených ploch je vhodnou součástí celoměstského systému zeleně, na který mají podle našeho názoru navazovat nezastavitelné plochy veřejné zeleně lokality Na Krejcárku, tak jak s nimi počítá stávající platný územní plán.