Co proti tomu lze dělat

Červenec 2016

Nejaktivnější z nás se rozhodli necitlivému zásahu do části zeleně na Praze 3 čelit. Jako první důležitý krok se jevilo založit spolek, který bude prosazovat společné zájmy a bude s ním muset být jednáno, jako s plnohodnotným partnerem pro dotčené orgány státní správy a samosprávy.

Spolek je navíc oprávněn podat námitky proti navrhovanému územnímu plánu. Vznikl přípravný výbor spolku.

Zakládající členové spolku absolvovali několik jednání s pracovníky státní správy a samosprávy (např. s vedoucím odboru územního rozvoje M. č. Praha 3 Ing. arch. Fikarem, vedoucím odboru ochrany životního prostředí Magistrát. hl. m. Prahy Ing. Bednářem, pracovníkem vztahů k veřejnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Mgr. Hájkem).

Nejdůležitější zjištění jsou tato: Oficiální verze návrhu nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitní plán) bude zveřejněna v září 2016. Jde o návrh, který si bude obhajovat jeho zpracovatel (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Proti návrhu je možné podávat připomínky a námitky, které musí být dle zákona kvalifikovaně vypořádány. Stranou, která může za občanskou veřejnost podat námitky vůči předloženému plánu, může být pouze občanské sdružení, respektive spolek.

Návrh územního plánu

Červen 2016

Zjistili jsme, že návrh nového územního plánu hl. m. Prahy umožňuje výstavbu pětipodlažních domů na pozemcích, které slouží jako dětské hřiště a park a navíc část uvedeného území je součástí tzv. Územního systému ekologické stability, kde by měla být jakákoliv výstavba zcela vyloučena. Konkrétně jde o dětské hřiště sousedící se známým areálem Ulita v ulici Na Balkáně a navazující severní svah pod ulicí Kunešova, který je upraveným a využívaným parkem.