Oficiální připomínka Spolku k Metropolitnímu plánu

18.7.2018 Spolek podal v rámci připomínkového řízení následující připomínku k Metropolitnímu plánu:
Konstatujeme, že plocha 512/-/4249 LBC v přesných hranicích, výměra min. 3 ha, je v návrhu ÚP zakreslena s jižní hranicí v úrovni severní hranice pozemkové parcely č. 2180/4 k. ú. Žižkov. Na základě výsledků projednání petice – žádosti v zastupitelstvu MČ Praha 3 v 06/2017 ve věci využití území při ulici Na Balkáně a odborného vyjádření IPR k téže záležitosti (dopis ředitele z 16. 6. 2017), již není předmětné území součástí lokality s obytným využitím, ale je součástí parkového prostranství v lokalitě 822/Vítkov s využitím rekreační. Této žádané úpravě ale neodpovídá vymezení plochy 512/-/4249, výkres Z 03 infrastruktura (ÚSES), jejíž hranice zůstala zakreslena v úrovni dle předchozí, věcně překonané pracovní verze. Doporučujeme proto, aby jižní hranice plochy 512/-/4249, výkres Z 03, byla posunuta do úrovně jižní hranice parcely č. 2180/4 k. ú. Žižkov za účelem dosažení souladu výkresu Z 03 s aktuálním a žádaným využitím území dle návrhu ÚP. Tj. plocha 512/-/4249 by měla nově zasahovat do pozemků parc. č. 2180/4, 2183/86 a 2183/30 k. ú. Žižkov.

GDPR se týká i nás

V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, známým pod zkratkou GDPR, jsme na webových stránkách Spolku doplnili sekci Zpracování osobních údajů členů Spolku, ve které je k dispozici podrobné, avšak přehledné Poučení o právech při zpracování osobních údajů. Jakékoliv Vaše další případné dotazy k této problematice je výbor Spolku připraven kdykoliv zodpovědět.

Výbor Spolku

2. členská schůze Spolku

14. května 2018 proběhla úspěšně druhá členská schůze Spolku. Všechny navržené body programu byly projednány a schváleny. Byly změněny stanovy a zvolen nový výbor. Hlavním bodem schůze byla informace o dosavadních aktivitách Spolku a jejich výsledcích. Přítomnými členy Spolku bylo poděkováno výboru za provedenou činnost. Z diskuse vyplynulo, že existence Spolku je důležitá a významná i do dalšího období, kdy bude třeba se i nadále věnovat ochraně zeleně proti nesystémové zástavbě. Těm, kdo se dostavili děkujeme za účast a za jejich příspěvky, na ty ostatní se těšíme příště.

Výbor spolku

Jednání Výboru pro územní rozvoj Mč Praha 3 – 24.4.2018

Zástupci Spolku se účastnili jednání výboru za účelem seznámit se s připomínkami m. č. Praha 3 k verzi 3.3. Metropolitního plánu a zjistit, zda se některé z připomínek netýkají pozemků severně podle ulice Kunešova a dětského hřiště při ulici Na Balkáně. Výbor se shodl na následujících připomínkách http://www.praha3.cz/getFile/id:273035/lastUpdateDate:2018-06-18+12:21:47/image.jpg

 

Nová verze návrhu Metropolitního plánu

Koncem listopadu 2017 byla na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejněna nová pracovní verze plánu (viz: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace ).
S radostí sdělujeme, že území lesoparku a dětského hřiště, které jsme oproti předchozí verzi návrhu Metropolitního plánu hájili, je nyní nově zahrnuto do čtvrťového parku Na Krejcárku s rekreačním a sportovním využitím. V této lokalitě jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s nestavebním účelem parku.
Děkujeme za podporu a pomoc. Nyní se naše úsilí zaměří na sledování případných dalších změn, které by byly navrhovány proti současnému stavu územního plánu a pracovní verzi 3.3 Metropolitního plánu. Oficiální zahájení projednávání Metropolitního plánu se předpokládá na jaře 2018, bude vícekolové a bude trvat několik let.
O dalším vývoji Vás budeme informovat, sledujte naše stránky.

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

Výbor spolku

Zastupitelstvo nás podpořilo!

Na základě projednání naší petice zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 20.6.2017 přijalo usnesení navržené Mgr. Ing. Ropkovou (ČSSD), ve znění:
1. Zastupitelstvo požaduje, oproti návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán), zachovat severně podle ulice Kunešova a dětského hřiště při ulici Na Balkáně současnou hranici zástavby a ponechat dotčené pozemky parc.č. 2180/4, 2182/5 a 2183/30, k.ú. Žižkov, ve stejném funkčním využití jako jsou nyní (nezastavitelná veřejná zeleň, oddech, lesopark).
2. Ukládá radě Městské části Praha 3 uplatňovat výše uvedený požadavek ve všech etapách projednávání návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
Tím byla završena první důležitá etapa, ve které se podařilo našemu Spolku, především díky úspěšné petici, obrátit pozornost veřejnosti, politiků a odborníků k důležitému veřejnému zájmu, kterým je ochrana zeleně nezastavěných území a tím i celková kvalita života v této části Prahy. K naší velké radosti nejvyšší orgán Prahy 3 zaujal jasné stanovisko a naší snahu podpořil.
Děkujeme všem, kteří se o to s námi zasadili.
Věc budeme samozřejmě sledovat dále, o všem důležitém budeme informovat.

Výbor Spolku

Petici projedná zastupitelstvo

S radostí sdělujeme, že naší petici projedná zastupitelstvo Městské části Praha 3, a to na svém pravidelném zasedání dne 20. června 2017. Začátek zasedání je v 15:00 hodin. Místo konání: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dv. 126. Zasedání je veřejné! Prosíme přijďte podpořit požadavky, které jsme společně vyjádřili v petici. Vaše účast je důležitá!

Petice předána Úřadu Městské části Praha 3

V pátek 26.5.2017 jsme doručili do podatelny Úřadu Městské části Praha 3 podpisové archy naší petice. Je to neuvěřitelné, ale obsahují přes 1600 podpisů! Je to velký úspěch a moc děkujeme petentům i těm, kteří se o sběr podpisů zasloužili. Díky tomu je vysoce pravděpodobné, že projednání petice bude zařazeno na pořad zastupitelstva Prahy 3, dne 20.6.2017. Začínat by mělo v 15:00 hod., o podrobnostech Vás budeme ještě na těchto stránkách informovat.
Určitě bude důležité dostavit se v hojném počtu a projevit tak znovu hlas veřejnosti.

Děkujeme. Výbor Spolku.

 

Petici lze stále podepisovat, prosíme o pomoc a účast

Kdo by měl zájem pomoci v získávání podpisů pod naší petici, nechť nás prosím kontaktuje na email: spolekzelen@seznam.cz, nebo přímo pana předsedu Ing. Lhotáka na tel: 603913132.
Prosíme všechny, kdo se zúčastnili aktivního sběru podpisů pod naší peticí, aby petiční archy odevzdávali do schránky Spolku, umístěné zvenku domu Kunešova 16, případně aby Spolek kontaktovali výše uvedeným způsobem.
Petici lze podepisovat ještě do 20. května 2017!

Petici lze podepsat i v knihovně v kulturním centru VOZOVNA, Za Žižkovskou vozovnou 18, Praha 3, vchod z ulice Koněvova.

Děkujeme.
Výbor spolku