Zastupitelstvo nás podpořilo!

Na základě projednání naší petice zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 20.6.2017 přijalo usnesení navržené Mgr. Ing. Ropkovou (ČSSD), ve znění:
1. Zastupitelstvo požaduje, oproti návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán), zachovat severně podle ulice Kunešova a dětského hřiště při ulici Na Balkáně současnou hranici zástavby a ponechat dotčené pozemky parc.č. 2180/4, 2182/5 a 2183/30, k.ú. Žižkov, ve stejném funkčním využití jako jsou nyní (nezastavitelná veřejná zeleň, oddech, lesopark).
2. Ukládá radě Městské části Praha 3 uplatňovat výše uvedený požadavek ve všech etapách projednávání návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
Tím byla završena první důležitá etapa, ve které se podařilo našemu Spolku, především díky úspěšné petici, obrátit pozornost veřejnosti, politiků a odborníků k důležitému veřejnému zájmu, kterým je ochrana zeleně nezastavěných území a tím i celková kvalita života v této části Prahy. K naší velké radosti nejvyšší orgán Prahy 3 zaujal jasné stanovisko a naší snahu podpořil.
Děkujeme všem, kteří se o to s námi zasadili.
Věc budeme samozřejmě sledovat dále, o všem důležitém budeme informovat.

Výbor Spolku