Oficiální připomínka Spolku k Metropolitnímu plánu

18.7.2018 Spolek podal v rámci připomínkového řízení následující připomínku k Metropolitnímu plánu:
Konstatujeme, že plocha 512/-/4249 LBC v přesných hranicích, výměra min. 3 ha, je v návrhu ÚP zakreslena s jižní hranicí v úrovni severní hranice pozemkové parcely č. 2180/4 k. ú. Žižkov. Na základě výsledků projednání petice – žádosti v zastupitelstvu MČ Praha 3 v 06/2017 ve věci využití území při ulici Na Balkáně a odborného vyjádření IPR k téže záležitosti (dopis ředitele z 16. 6. 2017), již není předmětné území součástí lokality s obytným využitím, ale je součástí parkového prostranství v lokalitě 822/Vítkov s využitím rekreační. Této žádané úpravě ale neodpovídá vymezení plochy 512/-/4249, výkres Z 03 infrastruktura (ÚSES), jejíž hranice zůstala zakreslena v úrovni dle předchozí, věcně překonané pracovní verze. Doporučujeme proto, aby jižní hranice plochy 512/-/4249, výkres Z 03, byla posunuta do úrovně jižní hranice parcely č. 2180/4 k. ú. Žižkov za účelem dosažení souladu výkresu Z 03 s aktuálním a žádaným využitím území dle návrhu ÚP. Tj. plocha 512/-/4249 by měla nově zasahovat do pozemků parc. č. 2180/4, 2183/86 a 2183/30 k. ú. Žižkov.