Jednání u paní starostky

V pondělí 7. listopadu nás na naší žádost přijme paní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová.
Chceme najít prostor pro účinnou spolupráci na dosažení změny v návrhu Metropolitního plánu tak, aby se zabránilo likvidaci zeleně Na Krejcárku a dětského hřiště Na Balkáně.
Budeme se snažit navázat na podporu paní starostky, kterou nám již dříve vyslovila. Chceme využít její erudice a kompetence v zájmu společné věci. Paní starostka má totiž ve své gesci i územní rozvoj Prahy 3.
O výsledku jednání budeme na těchto stránkách informovat.

Podnět k Výboru pro územní rozvoj Prahy 3

Odeslali jsme nesouhlasné stanovisko k návrhu Metropolitního plánu, likvidujícímu zeleň v části Na Krejcárku a Na Balkáně, Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.
Projednání našeho stanoviska bylo zařazeno na jednání výboru dne 6.12.2016. Jednání výboru je veřejné a začíná v 16.30 hod. v budově staré radnice Havlíčkovo náměstí 9.

Turbulence na IPRu

Po odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) dal výpověď téměř celý tým, který dosud Metropolitní plán připravoval. Situace se tak stává značně nepřehlednou, neboť hl.m. Praha nový územní plán podle zákona mít musí a je otázka kdo v něm bude pokračovat. O to více musíme celý proces sledovat a pokusit se jej včas ovlivnit. Uvítáme jakoukoliv informaci, která by mohla vést k úspěchu. Věříme, že nový tým bude k funkční zeleni přistupovat s větším respektem.

Ředitel Institutu plánování a rozvoje odvolán

Rada Hl.m. Prahy odvolala ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR), což je organizace, která vytváří nový územní plán Prahy (Metropolitní plán).
Současně s touto informací jsme se však dozvěděli, že expertní komise magistrátu dospěla k závěru, že návrh Metropolitního plánu (MP) je v pořádku a že se v něm má pokračovat.
Proto musíme v našem úsilí o zachování zeleně pokračovat i my. Cestou je mít silnou podporu veřejnosti a dosáhnout změny v návrhu MP. Zveme všechny, kdo mají stejný zájem, do našeho Spolku.

Nábor členů Spolku

Září 2016

Byly dokončeny a zprovozněny webové stránky Spolku (www.spolekzelen.cz). Zahajujeme další kolo informační kampaně a nábor členů Spolku. Obracíme se na sympatizanty, kteří reagovali na předchozí letákovou akci.

Připravujeme oslovení orgánů a představitelů místní samosprávy se žádostí o pomoc a součinnost tak, abychom byli připraveni rychle a účinně reagovat na oficiální zveřejnění Metropolitního plánu hl.m. Prahy.

Rozšiřujeme informace a zakládáme Spolek

Srpen 2016

Byla provedena první informační kampaň prostřednictvím letáků a pracuje se na vytvoření webových stránek spolku na adrese www.spolekzelen.cz, které by měly být v brzké době zprovozněny.

Za velmi povzbudivý považujeme fakt, že jedním z prvních, kdo nám vyslovil podporu, byla paní starostka M.č. Praha 3 Ing. Hujová.

Byl registrován Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně, IČO: 05303206. Jeho činnost se rozbíhá a jako nejdůležitější se nyní jeví získat co nejvíce členů. Proto připravujeme novou informační kampaň. Dalšími kroky budou dopisy na Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde chceme kvalifikovaně poukázat na nesprávnost a nevhodnost navrhovaného řešení Metropolitního plánu. Rovněž chceme oslovit zastupitele a radní jak na M. č. Praha 3, tak i na Magistrátu hl. m. Prahy. V neposlední řadě plánujeme petici za změnu návrhu územního plánu.

Co proti tomu lze dělat

Červenec 2016

Nejaktivnější z nás se rozhodli necitlivému zásahu do části zeleně na Praze 3 čelit. Jako první důležitý krok se jevilo založit spolek, který bude prosazovat společné zájmy a bude s ním muset být jednáno, jako s plnohodnotným partnerem pro dotčené orgány státní správy a samosprávy.

Spolek je navíc oprávněn podat námitky proti navrhovanému územnímu plánu. Vznikl přípravný výbor spolku.

Zakládající členové spolku absolvovali několik jednání s pracovníky státní správy a samosprávy (např. s vedoucím odboru územního rozvoje M. č. Praha 3 Ing. arch. Fikarem, vedoucím odboru ochrany životního prostředí Magistrát. hl. m. Prahy Ing. Bednářem, pracovníkem vztahů k veřejnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Mgr. Hájkem).

Nejdůležitější zjištění jsou tato: Oficiální verze návrhu nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitní plán) bude zveřejněna v září 2016. Jde o návrh, který si bude obhajovat jeho zpracovatel (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Proti návrhu je možné podávat připomínky a námitky, které musí být dle zákona kvalifikovaně vypořádány. Stranou, která může za občanskou veřejnost podat námitky vůči předloženému plánu, může být pouze občanské sdružení, respektive spolek.

Návrh územního plánu

Červen 2016

Zjistili jsme, že návrh nového územního plánu hl. m. Prahy umožňuje výstavbu pětipodlažních domů na pozemcích, které slouží jako dětské hřiště a park a navíc část uvedeného území je součástí tzv. Územního systému ekologické stability, kde by měla být jakákoliv výstavba zcela vyloučena. Konkrétně jde o dětské hřiště sousedící se známým areálem Ulita v ulici Na Balkáně a navazující severní svah pod ulicí Kunešova, který je upraveným a využívaným parkem.