Rozšiřujeme informace a zakládáme Spolek

Srpen 2016

Byla provedena první informační kampaň prostřednictvím letáků a pracuje se na vytvoření webových stránek spolku na adrese www.spolekzelen.cz, které by měly být v brzké době zprovozněny.

Za velmi povzbudivý považujeme fakt, že jedním z prvních, kdo nám vyslovil podporu, byla paní starostka M.č. Praha 3 Ing. Hujová.

Byl registrován Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně, IČO: 05303206. Jeho činnost se rozbíhá a jako nejdůležitější se nyní jeví získat co nejvíce členů. Proto připravujeme novou informační kampaň. Dalšími kroky budou dopisy na Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde chceme kvalifikovaně poukázat na nesprávnost a nevhodnost navrhovaného řešení Metropolitního plánu. Rovněž chceme oslovit zastupitele a radní jak na M. č. Praha 3, tak i na Magistrátu hl. m. Prahy. V neposlední řadě plánujeme petici za změnu návrhu územního plánu.

Co proti tomu lze dělat

Červenec 2016

Nejaktivnější z nás se rozhodli necitlivému zásahu do části zeleně na Praze 3 čelit. Jako první důležitý krok se jevilo založit spolek, který bude prosazovat společné zájmy a bude s ním muset být jednáno, jako s plnohodnotným partnerem pro dotčené orgány státní správy a samosprávy.

Spolek je navíc oprávněn podat námitky proti navrhovanému územnímu plánu. Vznikl přípravný výbor spolku.

Zakládající členové spolku absolvovali několik jednání s pracovníky státní správy a samosprávy (např. s vedoucím odboru územního rozvoje M. č. Praha 3 Ing. arch. Fikarem, vedoucím odboru ochrany životního prostředí Magistrát. hl. m. Prahy Ing. Bednářem, pracovníkem vztahů k veřejnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Mgr. Hájkem).

Nejdůležitější zjištění jsou tato: Oficiální verze návrhu nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitní plán) bude zveřejněna v září 2016. Jde o návrh, který si bude obhajovat jeho zpracovatel (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Proti návrhu je možné podávat připomínky a námitky, které musí být dle zákona kvalifikovaně vypořádány. Stranou, která může za občanskou veřejnost podat námitky vůči předloženému plánu, může být pouze občanské sdružení, respektive spolek.

Návrh územního plánu

Červen 2016

Zjistili jsme, že návrh nového územního plánu hl. m. Prahy umožňuje výstavbu pětipodlažních domů na pozemcích, které slouží jako dětské hřiště a park a navíc část uvedeného území je součástí tzv. Územního systému ekologické stability, kde by měla být jakákoliv výstavba zcela vyloučena. Konkrétně jde o dětské hřiště sousedící se známým areálem Ulita v ulici Na Balkáně a navazující severní svah pod ulicí Kunešova, který je upraveným a využívaným parkem.