Aktuality

Návrhy změn nepodpořilo ani zastupitelstvo hl.m. Prahy

Dne 17. 6. 2021 se konalo jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28, kde byly projednány podněty majitelů pozemků na změny současného územního plánu (podnět č. P 482/2119 – u ulice Novovysočanské a podnět č. P496/2019 pod ulicí Kunešova).
Oba podněty byly zařazeny do skupiny změn navržených k neschválení a takto také prošly hlasováním zastupitelů.
Protože ke stávajícímu územnímu plánu podávání připomínek již skončilo, zeleň je zatím zachována.

Výbor pro územní plán hl.m. Prahy návrhy změn nepodpořil

Rádi přinášíme dobrou zprávu, a sice že návrh vlastníka pozemku Na Krejcárku na zastavitelnost lesoparku u ulice Kunešova nebyl Výborem pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP schválen.

Pokud jde o druhý návrh, na zastavitelnost lesoparku Na Krejcárku u ulice Novovysočanská, Výbor rozhodnutí odložil za účelem koordinace změny územního plánu s Městskou částí Praha 9.

Členové výboru Spolku byli všem jednáním přítomni a aktivně vystoupili s argumenty proti zastavitelnosti území veřejné zeleně.

V obou případech však konečné rozhodnutí bude záležet na hlasování zastupitelstva hl.m. Prahy.

Pouze připomínáme, že se zde jednalo o návrhy na změnu současného územního plánu, a nikoliv připravovaného nového Metropolitního plánu hl.m. Prahy. Ten by měl přijít na řadu k připomínkám veřejnosti na podzim a věříme, že dosavadní zamítavé stanovisko k zastavitelnosti území, k němuž jsme podstatnou měrou přispěli, bude udrženo.

Věc tedy dále sledujeme a budeme Vás informovat.

Výbor Spolku

Vystoupení předsedy výboru Spolku

Dne 13.4.2021 zasedal Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP. Na programu byl podnět na změnu stávajícího územního plánu týkající se zastavitelnosti lesoparku Na Krejcárku, u ulice Novovysočanská. Na jednání vystoupil předseda našeho Spolku s obhajobou zeleně a uvedl argumenty proti navrhovaným změnám. Rozhodnutí zatím přijato nebylo a projednání bylo přesunuto na příští jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP na středu 12. 5. 2021 v 09:00 hod. v Zastupitelském sále Nové radnice, Mariánské náměstí 2 (zadní vchod). Souběžně bude projednán i podnět na změnu stávajícího územního plánu týkající se zastavitelnosti lesoparku Na Krejcárku, a to pod ulicí  Kunešova. Výbor Spolku připravuje obdobnou obhajobu i pro zeleň pod ulicí Kunešova.

Výbor Spolku

Zastavitelnost částí lesoparku Na Krejcárku je stále ve hře

Snahy o zastavění lesoparku Na Krejcárku jsou stále aktivní. Nyní nejde o téma Metropolitního plánu, kde jeho autoři dali námitkám našeho Spolku a Městské části Prahy 3 za pravdu, ale o aktuální změny současného územního plánu hl.m. Prahy.
V těchto týdnech jsou příslušnými orgány hl.m. Prahy projednávány dva podněty.
Podnět č. P496/2019, který navrhuje zastavitelnost vrchní části lesoparku u ulice Kunešova (viz: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P496/2019%20ZMPLA&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy ) a podnět č. P482/2019, který navrhuje zastavitelnost jeho spodní části u ulice Novovysočanská (viz: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P482/2019%20ZMPLA&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy ).

Stanovisko Spolku je v obou případech jednoznačně záporné a takto bylo sděleno všem členům dotčených orgánů v písemné formě.
Kromě toho vyvíjejí členové výboru Spolku i další veřejné aktivity, aby dosavadní zeleň Na Krejcárku byla zachována.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Výbor Spolku

Proběhla členská schůze 2020

Dne 9. března 2020, těsně před vyhlášením nouzového stavu v ČR, proběhla členská schůze Spolku. Všechny navržené body programu byly projednány a schváleny. Byly změněny stanovy, kde z praktických důvodů bylo prodlouženo funkční období členů výboru Spolku ze dvou na čtyři roky. Byl zvolen nový výbor. Výbor informoval přítomné o aktivitách Spolku za uplynulé období a o jejich výsledcích. Rovněž byla schválena zpráva o hospodaření Spolku a účetní závěrka. Přítomnými členy Spolku bylo poděkováno předchozímu výboru za provedenou činnost. Z diskuse vyplynulo, že aktivní činnost Spolku bude v nadcházejícím období mimořádně důležitá, a to z důvodu blížících se lhůt pro závazné projednávání a schvalování návrhu Metropolitního plánu Prahy. Je nutno se i nadále věnovat ochraně zeleně proti nesystémové zástavbě. Těm, kdo se dostavili děkujeme za účast a za jejich příspěvky, na ty ostatní se těšíme příště.

V této mimořádné době přejeme všem pevné zdraví.

Výbor spolku

Aktuální pokus o prosazení zastavitelnosti částí parku Na Krejcárku

Výbor Spolku obdržel dne 5.10.2019 informaci, že vlastníci pozemků představujících  veřejnou zeleň parku Na Krejcárku podali podnět na změnu současného územního plánu Hl.m. Prahy, která by měla umožnit zastavitelnost parku, respektive jeho severní   (izolační zeleň  při ulici Novovysočanská) a jižní části (park a porost při ulici Kunešova).

Členové Spolku se aktivně zúčastnili projednání žádosti na Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3, konaném dne 8.10.2019. Ve svém vystoupení vyslovili jednoznačný nesouhlas s navrhovanými změnami platného územního plánu a zopakovali argumenty, na základě kterých se podařilo prosadit nezastavitelnost jižní části dotčeného území v návrhovaném Metropolitním plánu.

Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 následně zamítl podnět na zastavitelnost jižní části parku Na Krejcárku při ulici Kunešova, avšak k zastavitelnosti severní části při ulici Novovysočanská přijal souhlasné stanovisko a pověřil pana místostarostu Mikesku k odeslání podnětu s vyjádřením jménem městské části Praha 3.

Pro zájemce o podrobnější informace uvádíme odkaz na zápis č. 9. z jednání Výboru pro územní rozvoj ze dne 8. 10. 2019, body 1.f a 1.g  zápisu

https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:897778

Další vývoj musíme všichni pozorně sledovat a jenom připomínáme, že další jednání a rozhodování je už v pravomoci zastupitelstva Magistrátu Hlavního města Prahy a jejích výborů, zejména Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně

Spolek uspěl v soudním řízení

Jak již byla informována členská schůze, Spolek byl zažalován spoluvlastníky některých dotčených pozemků, proti jejichž zastavitelnosti Spolek protestoval. V žalobě šlo o ochranu osobnosti těchto spoluvlastníků, která měla být dotčena jedním z dříve zveřejněných příspěvků na webových a facebookových stránkách Spolku. Městský soud v Praze však dospěl k názoru, že: „článek žalovaného zveřejněný na internetových stránkách www.spolekzelen.cz a na facebookovém profilu žalovaného nepřekročil meze přípustné kritiky ve věci veřejného zájmu, neboť vycházel z pravdivých podkladů, vyvozoval odpovídající hodnotící závěry a nevybočil z mezí nutných k dosažení sledovaného cíle – informovat veřejnost o přístupu a využití veřejného prostranství. Nedošlo tedy k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv žalobců a požadavek na omluvu a zdržení se dotyčných tvrzení není důvodný.

Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11.6.2019 již nabylo právní moci.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně

Proběhla členská schůze Spolku

Dne 27.5.2019 se konala další členská schůze našeho Spolku. Schválila zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období i plán činnosti na příští období. Rovněž schválila účetní závěrku za rok 2018 a návrh rozpočtu na letošní rok. V diskusi byly zdůrazněny pritority pro další činnost, a to zejména aktivní komunikace s těmi komunálními politiky, kterým záleží na ochraně zeleně v našem okolí.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně

Další rok za námi, a byl úspěšný

Spolek má za sebou další rok činnosti a myslíme si, že se nám dařilo.  Hlavního cíle, tj. změny návrhu Metropolitního plánu v zájmu ochrany zeleně dětského hřiště Na Balkáně a parku Na Krejcárku, se podařilo dosáhnout.
V současné době zpracovává Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy registraci a evidenci připomínek vzešlých z tzv. společného jednání. Tento proces by měl být ukončen asi v 11/2019 a připomínky budou předány Institutu pro plánování a rozvoj hl. města Prahy k úpravě Metropolitního plánu. Kdy bude vydána jeho upravená verze k tzv. veřejnému projednání není zcela jasné a je proto třeba sledovat vývoj a udržet náš Spolek v činnosti. Víme, že jde o běh na dlouhou trať.

K blížícím se Vánocům přejeme jejich příjemné prožití a do nového roku vše nejlepší a hodně štěstí Vám i Vaším nejbližším.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně