Nová verze návrhu Metropolitního plánu

Koncem listopadu 2017 byla na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejněna nová pracovní verze plánu (viz: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace ).
S radostí sdělujeme, že území lesoparku a dětského hřiště, které jsme oproti předchozí verzi návrhu Metropolitního plánu hájili, je nyní nově zahrnuto do čtvrťového parku Na Krejcárku s rekreačním a sportovním využitím. V této lokalitě jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s nestavebním účelem parku.
Děkujeme za podporu a pomoc. Nyní se naše úsilí zaměří na sledování případných dalších změn, které by byly navrhovány proti současnému stavu územního plánu a pracovní verzi 3.3 Metropolitního plánu. Oficiální zahájení projednávání Metropolitního plánu se předpokládá na jaře 2018, bude vícekolové a bude trvat několik let.
O dalším vývoji Vás budeme informovat, sledujte naše stránky.

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

Výbor spolku

Zastupitelstvo nás podpořilo!

Na základě projednání naší petice zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 20.6.2017 přijalo usnesení navržené Mgr. Ing. Ropkovou (ČSSD), ve znění:
1. Zastupitelstvo požaduje, oproti návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán), zachovat severně podle ulice Kunešova a dětského hřiště při ulici Na Balkáně současnou hranici zástavby a ponechat dotčené pozemky parc.č. 2180/4, 2182/5 a 2183/30, k.ú. Žižkov, ve stejném funkčním využití jako jsou nyní (nezastavitelná veřejná zeleň, oddech, lesopark).
2. Ukládá radě Městské části Praha 3 uplatňovat výše uvedený požadavek ve všech etapách projednávání návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
Tím byla završena první důležitá etapa, ve které se podařilo našemu Spolku, především díky úspěšné petici, obrátit pozornost veřejnosti, politiků a odborníků k důležitému veřejnému zájmu, kterým je ochrana zeleně nezastavěných území a tím i celková kvalita života v této části Prahy. K naší velké radosti nejvyšší orgán Prahy 3 zaujal jasné stanovisko a naší snahu podpořil.
Děkujeme všem, kteří se o to s námi zasadili.
Věc budeme samozřejmě sledovat dále, o všem důležitém budeme informovat.

Výbor Spolku

Petici projedná zastupitelstvo

S radostí sdělujeme, že naší petici projedná zastupitelstvo Městské části Praha 3, a to na svém pravidelném zasedání dne 20. června 2017. Začátek zasedání je v 15:00 hodin. Místo konání: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dv. 126. Zasedání je veřejné! Prosíme přijďte podpořit požadavky, které jsme společně vyjádřili v petici. Vaše účast je důležitá!

Petice předána Úřadu Městské části Praha 3

V pátek 26.5.2017 jsme doručili do podatelny Úřadu Městské části Praha 3 podpisové archy naší petice. Je to neuvěřitelné, ale obsahují přes 1600 podpisů! Je to velký úspěch a moc děkujeme petentům i těm, kteří se o sběr podpisů zasloužili. Díky tomu je vysoce pravděpodobné, že projednání petice bude zařazeno na pořad zastupitelstva Prahy 3, dne 20.6.2017. Začínat by mělo v 15:00 hod., o podrobnostech Vás budeme ještě na těchto stránkách informovat.
Určitě bude důležité dostavit se v hojném počtu a projevit tak znovu hlas veřejnosti.

Děkujeme. Výbor Spolku.

 

Petici lze stále podepisovat, prosíme o pomoc a účast

Kdo by měl zájem pomoci v získávání podpisů pod naší petici, nechť nás prosím kontaktuje na email: spolekzelen@seznam.cz, nebo přímo pana předsedu Ing. Lhotáka na tel: 603913132.
Prosíme všechny, kdo se zúčastnili aktivního sběru podpisů pod naší peticí, aby petiční archy odevzdávali do schránky Spolku, umístěné zvenku domu Kunešova 16, případně aby Spolek kontaktovali výše uvedeným způsobem.
Petici lze podepisovat ještě do 20. května 2017!

Petici lze podepsat i v knihovně v kulturním centru VOZOVNA, Za Žižkovskou vozovnou 18, Praha 3, vchod z ulice Koněvova.

Děkujeme.
Výbor spolku

Novinky v našich stanovách

Na proběhlé členské schůzi byly schváleny změny stanov spolku, z nichž, kromě rozšíření členů výboru, je nejvýznamnější snížení vstupního členského příspěvku na 250,-Kč. Jsme vedeni snahou o nárůst členské základny a věříme, že kromě naší celkové aktivity, i tato dílčí změna bude mít pozitivní přínos.

Výbor spolku

Petice

V těchto dnech jsme dokončili text petice za zachování zeleně na dětském hřišti u Ulity a severně od ulice Kunešova, která je ohrožena návrhem Metropolitního plánu Prahy, a zahajujeme sběr podpisů. Součástí petice je i žádost zastupitelům Prahy 3 o projednání a podporu.

Obracíme se na všechny naše sympatizanty, kterým jsou naše myšlenky blízké, a vítáme každý podpis. Text petice a žádosti naleznete zde: http://spolekzelen.cz/wp-content/uploads/2017/04/Petice.pdf

Petici bude možno podepsat mimo jiné dne 22. dubna 2017 v 16:00 hod. na dětském hřišti u Ulity. Těšíme se na Vás.

Výbor Spolku

 

Členská schůze Spolku

Vážení členové spolku,
srdečně Vás zveme na první členskou schůzi našeho spolku, která se koná dne 24. dubna 2017 od 18:00 hod. v kulturním centru VOZOVNA, Za Žižkovskou vozovnou 18, vchod z ulice Koněvova.
Program schůze zahrnuje mimo jiné tyto důležité body:
Zprávu o činnosti Spolku a za uplynulé období
Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2016
Změny stanov Spolku
Určení koncepce činnosti Spolku na další období
Schválení rozpočtu Spolku na příští období
Návrh a volba členů výboru (může vyžadovat dodatečnou změnu stanov)
Bude příležitost podrobně probrat naše zkušenosti z dosavadních jednání a zamyslet se nad účinnou strategií postupu do následujícího rozhodného období. Těšíme na shledání s Vámi.
Výbor Spolku