Petici lze stále podepisovat, prosíme o pomoc a účast

Kdo by měl zájem pomoci v získávání podpisů pod naší petici, nechť nás prosím kontaktuje na email: spolekzelen@seznam.cz, nebo přímo pana předsedu Ing. Lhotáka na tel: 603913132.
Prosíme všechny, kdo se zúčastnili aktivního sběru podpisů pod naší peticí, aby petiční archy odevzdávali do schránky Spolku, umístěné zvenku domu Kunešova 16, případně aby Spolek kontaktovali výše uvedeným způsobem.
Petici lze podepisovat ještě do 20. května 2017!

Petici lze podepsat i v knihovně v kulturním centru VOZOVNA, Za Žižkovskou vozovnou 18, Praha 3, vchod z ulice Koněvova.

Děkujeme.
Výbor spolku

Novinky v našich stanovách

Na proběhlé členské schůzi byly schváleny změny stanov spolku, z nichž, kromě rozšíření členů výboru, je nejvýznamnější snížení vstupního členského příspěvku na 250,-Kč. Jsme vedeni snahou o nárůst členské základny a věříme, že kromě naší celkové aktivity, i tato dílčí změna bude mít pozitivní přínos.

Výbor spolku

Petice

V těchto dnech jsme dokončili text petice za zachování zeleně na dětském hřišti u Ulity a severně od ulice Kunešova, která je ohrožena návrhem Metropolitního plánu Prahy, a zahajujeme sběr podpisů. Součástí petice je i žádost zastupitelům Prahy 3 o projednání a podporu.

Obracíme se na všechny naše sympatizanty, kterým jsou naše myšlenky blízké, a vítáme každý podpis. Text petice a žádosti naleznete zde: http://spolekzelen.cz/wp-content/uploads/2017/04/Petice.pdf

Petici bude možno podepsat mimo jiné dne 22. dubna 2017 v 16:00 hod. na dětském hřišti u Ulity. Těšíme se na Vás.

Výbor Spolku

 

Členská schůze Spolku

Vážení členové spolku,
srdečně Vás zveme na první členskou schůzi našeho spolku, která se koná dne 24. dubna 2017 od 18:00 hod. v kulturním centru VOZOVNA, Za Žižkovskou vozovnou 18, vchod z ulice Koněvova.
Program schůze zahrnuje mimo jiné tyto důležité body:
Zprávu o činnosti Spolku a za uplynulé období
Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2016
Změny stanov Spolku
Určení koncepce činnosti Spolku na další období
Schválení rozpočtu Spolku na příští období
Návrh a volba členů výboru (může vyžadovat dodatečnou změnu stanov)
Bude příležitost podrobně probrat naše zkušenosti z dosavadních jednání a zamyslet se nad účinnou strategií postupu do následujícího rozhodného období. Těšíme na shledání s Vámi.
Výbor Spolku

Co si spoluvlastníci pozemku parc.č. 2180/4 k.ú. Žižkov neuvědomují?

Jak jsme uvedli v předchozím příspěvku, domáhají se spoluvlastníci lesoparku severně pod ulicí Kunešova jeho zastavitelnosti, jinak že prý jej znepřístupní veřejnosti.

Pojem veřejného statku jim tedy zjevně nic neříká. Podotýkáme, že zřejmě ani zástupcům ODS a Strany svobodných občanů ve Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.

Tak jenom pár slov na vysvětlenou: Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek (§ 490 občanského zákoníku). Věci určené k veřejnému užívání mohou být i ve vlastnictví soukromníků, kteří pak musí snášet úpravu obecného užívání (§ 14b zák.č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).

Ústavní systém a právní řád České republiky odmítá odlišnou hodnotovou klasifikaci a odlišný stupeň právní ochrany toho, co bylo v totalitním režimu označováno za „různé typy a formy vlastnictví“. Český právní řád, vychází z jednoho univerzálního pojmu vlastnictví, jehož úprava podléhá zákonem chráněným obecným zájmům. V tomto smyslu není a nemůže být protiústavní, pokud režimu veřejného prostranství podléhají také některé prostory vlastněné osobami soukromého práva, nýbrž je naopak důslednou realizací univerzálního pojmu vlastnictví nerozlišujícího vlastníky soukromoprávní a veřejnoprávní povahy (nález pléna Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 21/02).

Jak je to s tím soukromým vlastnictvím?

V předešlém příspěvku jsme Vás informovali o vyhroceném střetu na základě ochrany tzv. soukromého vlastnictví vlastníků dotčených pozemků.

Pro vysvětlení uvádíme, že Listina základních práv a svobod, na které je vystavěn právní řád ČR a která je součástí ústavního pořádku ČR, uvádí, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu (Čl. 11 odst. 1 Listiny). O tzv. soukromém, ale ani o jakémkoliv jiném vlastnictví s přívlastkem, se zde nic nedočtete. Stejně tak, jako v jiných zákonech. Různé přívlastky k pojmu vlastnictví (socialistické, družstevní, osobní, soukromé) byly jádrem přístupu k vlastnickému právu v minulém režimu, který si jimi vypomáhal v prosazování svých zájmů. Zde se jasně ukazovalo, že jakékoliv přívlastky k pojmu vlastnictví jsou cestou do pekel, že vytvářejí nespravedlnosti a křivdy. Některé vlastnictví bylo chráněno více, některé méně.

Vlastnické právo je však v demokratickém právním státě jen jedno.

K čemu tedy má sloužit argument vlastníků pozemků a některých politiků Prahy 3 o jiném přístupu k ochraně zeleně, pokud se jedná o pozemky v tzv. soukromém vlastnictví?

Je paradoxní, že „nálepkování“ vlastnického práva používají politici pravice, kteří se tak vlastně dostávají na stejné pozice překonané minulosti, byť s opačným znaménkem.

Zklidnění atmosféry by dle našeho názoru prospělo uvědomit si tyto základní souvislosti, z nichž mimo jiné plyne, že my, kteří se snažíme o zachování zeleně v našem okolí, jsme úplně stejnými („soukromými“) vlastníky, jako jsou vlastníci dotčených pozemků.

Uvědomujeme si ale, že vlastnictví i zavazuje. Že nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem (Čl. 11 odst. 3 Listiny).

Zbytečné vyhrocení problému

V úterý 10. ledna jsme opět dostali možnost prezentovat před Výborem pro územní rozvoj Prahy 3 náš nesouhlas s likvidací dětského hřiště Na Balkáně a zeleně severně pod ulicí Kunešova, jak jsou navrhovány Metropolitním plánem Prahy (viz prezentace: http://spolekzelen.cz/wp-content/uploads/2016/08/Prezentace-na-VpÚR-Praha-3-ze-dne-10_1_2017.pdf

Bohužel celý problém byl ostře vyhrocen přítomnými vlastníky některých dotčených pozemků, kteří prosazují zastavitelnost části území s poukazem na své soukromé vlastnictví.

Otevřeně bylo řečeno, že pokud jim nebude vyhověno, pozemky oplotí a pro veřejnost znepřístupní.

Otázka životního prostředí, ochrany zeleně a celkové kvality života části obyvatel Prahy 3 tak má být upozaděna proti ochraně zájmu vlastníka pozemku, který jej chce zhodnotit umožněním zástavby. To je jistě obecně častý problém, zde však jde o výstavbu několika desítek bytů ve funkčním lesoparku tvořícím odpradávna celoměstský systém zeleně!

Bohužel Výbor pro územní rozvoj Prahy 3 nebyl schopen zaujmout jednoznačné stanovisko a náš návrh usnesení nebyl přijat. Kdo a jak hlasoval se můžete dočíst zde: http://www.praha3.cz/getFile/id:219734/lastUpdateDate:2017-01-23+10:35:48/image.jpg  (na straně 5/21)

ČSSD následně projednala celou záležitost na svém jednání dne 12.1.2017, ze kterého vydala tiskovou zprávu: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/socialni-demokrate-odmitaji-politizaci-farmarskych-trhu-i-dalsi-zastavbu-zelene-v-praze-3/

Karty jsou tedy rozdány a nám nezbývá než pokračovat v našem úsilí o změnu návrhu Metropolitního plánu v zájmu ochrany zeleně, životního prostředí a kvality života v našem okolí.

Sledujte proto naše stránky, staňte se členy našeho spolku, přijďte nám pomoci.

Pražačka má také problém

Obdobně jako severní svah pod ulicí Kunešova a dětské hřiště u Ulity, je návrhem Metropolitního plánu Prahy určen k potenciální obytné zástavbě i sportovní areál Pražačka!
I zde tak hrozí přeměna rozsáhlých ploch, určených dnes platným územním plánem ke sportu a rekreaci, ve prospěch ploch pro potenciální developerskou výstavbu.
Další vývoj budeme sledovat.
Vycházíme z toho, že sportovně rekreační využití areálu Pražačka s výrazným podílem zelených ploch je vhodnou součástí celoměstského systému zeleně, na který mají podle našeho názoru navazovat nezastavitelné plochy veřejné zeleně lokality Na Krejcárku, tak jak s nimi počítá stávající platný územní plán.

Projednání našeho podnětu na Radnici M.č. Praha 3

Dne 6.12.2016 se naším podnětem na zachování zeleně v lokalitě Kunešova a Na Balkáně opakovaně zabýval Výbor pro územní rozvoj Prahy 3; složení a kompetence výboru viz: Výbor pro ÚR Praha 3
Dostali jsme možnost přednést naše argumenty proti záměrům nového Metropolitního plánu hl.m. Prahy, který umožňuje likvidaci lesoparku severně od ulice Kunešova a rovněž dětského hřiště Ulita, ve prospěch výstavby pětipodlažních budov.
S naší přednesenou prezentací se můžete seznámit zde: Prezentace na VpÚR Praha 3
V následné diskusi jednotliví zastupitelé – členové Výboru pro územní rozvoj Prahy 3 – prezentovali svoje postoje.
Zástupce ODS A. Bellu a SSO M. Mikuláš argumentovali soukromým vlastnictvím pozemku a nebyli proti jeho zastavění developerskou zástavbou.
Přítomní zástupci ČSSD Z. Zábojník, O. Rut za Ž(n)S a P. Ambrož za KSČM naopak vystoupili jednoznačně proti jakékoliv zástavbě.
Jednání se účastnila i paní starostka V. Hujová, která si zachovala spíše zdrženlivý postoj, bylo však patrné, že i ona bude prosazovat zastavitelnost dotčeného území, byť v jiné struktuře a rozsahu, než jak navrhuje Metropolitní plán.
Projednání našeho podnětu tak zatím nevedlo k jasnému stanovisku Výboru pro územní rozvoj Prahy 3, neboť navržené usnesení, kterým měl být vyjádřen jednoznačný postoj proti zastavitelnosti funkční zeleně, přijato nebylo.
Pro jeho přijetí hlasovali pouze zástupci ČSSD, Ž(n)S a KSČM, což nestačilo.
V předvánočním čase tedy bohužel nepřinášíme dobré zprávy.
Naše úsilí musí pokračovat v neztenčené míře a nadále uvítáme další zájemce o pomoc a členství v našem Spolku.

Přejeme všem členům a sympatizantům krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

Výbor Spolku